حقیقت علمی؟ | بلاگ

حقیقت علمی؟

تعرفه تبلیغات در سایت

رئالیسم علمی یا آنتی رئالیسم علمی؟ آیا علم حقیقت نهایی جهان را برای ما آشکار خواهد کرد؟ شاید کمتر کسی از دانشمندان علوم تجربی بر این باور باشد که تئوری‌های علمی او و دیگر دانشمندان قصه‌هایی بی‌پایه و نامربوط به طبیعت‌اند و صرفاً چون برخی از نیازهای ما را برآورده می‌کنند، این‌ همه طالب و فراگیر دارند.اما در عین ناباوری.....
 حقیقت علمی 
نظر گروه قابل‌ توجهی از "فلاسفه‌ی علم" ، به‌عکس نظر دانشمندان و دانشجویان و مردم عادی آن است که نظریه‌های علمی واقعیت و نظام حاکم برجهان را توصیف نمی‌کنند و نباید به آن‌ها به چشم حقیقت نگریست.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله ی زیر از استاد نریمانی مراجعه کنید.
https://goo.gl/Mm9ru5

در این بخش به معرفی بزرگترین فلاسفه علم آنتی رئالیسم میپردازیم.
توماس کوهن مفهوم علم را بعنوان نطامی برای رسیدن به حقیقت قبول نداشت. او بجای مدل واقع گرایی علمی ، هدف ساینس را حل معماها و مسائل میدانست. با این وضع کوهن مدل واقع گرایی علم را معتبر نمیدانست و آن را ترک کرد
Thomas Kuhn relinquished the notion of science as truth-seeking. In place of scientific realism he substituted a non-continuous model of scientific progress that had as its goal efficient puzzle solving. In abandoning the notion that scientists search for truth
دانشگاه هانور
http://history.hanover.edu/hhr/94/hhr94_4.html
تجربه گرایی ساختی یک ورژن از ضد واقع گرایی علمی است که توسط ون فراسن در کتاب تصویر علمی، تبیین شده است . ون فراسن تجریه گرایی ساختی را اینگونه توصیف میکند:  هدف علم دادن نظریه هایی است  که تنها بصورت تجربی معتبر هستند. و  پذیرش نظریه های علمی مانند باوری است که فقط بصورت تجربی معتبر است . ( و علم نمیتواند هیچ ادعای متافیزیکی به حقیقت داشته باشد)
Constructive empiricism is the version of scientific anti-realism promulgated by Bas van Fraassen in his famous book The Scientific Image (1980). Van Fraassen defines the view as follows:Science aims to give us theories which are empirically adequate; and acceptance of a theory involves as belief only that it is empirically adequate.
دانشگاه استنفورد
https://plato.stanford.edu/entries/constructive-empiricism/
به بیانی دیگر معرفت شناسی طبیعت گرایی کواین شامل مفهومی است که فقط آبژه های بیرون از ذهن را فرض گرفته است ( نه اینکه واقعا وجود داشته باشند). این تصور از آبژه ها مشخص میکند که کواین یکی آنتی رئالیسم ( ضد واقع گرای علمی) بوده است. با این اوضاع کواین هیچ جایی در موضع رئالیسم علمی در قرن معاصر ندارد
On the other hand, Quine's naturalistic epistemology involves a conception of objects as posits that we introduce in our theories about the world. This conception of objects can be seen as anti-realist rather than realist. also argue that Quine cannot be placed on either side of the contemporary realism debate
ژورنال وایلی
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-2567.2012.01128.x/abstract
فایرابند نیز  از موضع رئالیسم علمی عقب نشینی کرد و گفت حقایق علمی بیشتر به تصمیمات ما وابسته هستند تا آنچه که واقعا هست
The later Feyerabend believes that the form and the content of our knowledge, and thus the nature of 'being' itself, depends on our decisions. Instead of arguing from scientific facts to social policies  , Feyerabend's Retreat from Realism
دانشگاه شیکاگو
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/392619
یکی دیگر از مهاجمان مشهور به رئالیسم علمی ، لری لاودن استاد دانشگاه هاوایی است که استدلال های لاودن چالشی را بر سر راه رئالیسم علمی ایجاد کرده است
A different antirealist argument, presented by Laudan, attacks directly the  “ultimate argument” for realism.
دانشنامه بریتانیکا
https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-science/Scientific-change
یکی دیگر از بزرگان آنتی رئالیسم ، کسی نیست جز فیزیکدان و فیلسوف بزرگ قرن نوزده یعتی دوهم. بعد از مباحث پر رونق آن زمان بر سر ماهیت فضا و واقعیت نیروها دوهم راه خود را از رئالیست ها جدا کرد و به آنتی رئالیست ها پیوست
Many features of the contemporary debates were fashioned in 19th century disputes about the nature of space and the reality of forces and atoms. The principals of these debates—Duhem, Helmholtz, Hertz, Kelvin, Mach, Maxwell, Planck, and Poincaré—were primarily philosopher-physicists. Their separation into realists and antirealists is complicated, but Helmholtz, Hertz, Kelvin, Maxwell, and Planck had realist sympathies and Duhem, Mach, and Poincaré had antirealist
دانشنامه معتبر فلاسفه
http://www.iep.utm.edu/sci-real
هستی شناسی آنتی رئالیسم بیشتر بر روی اندیشه کارناپ استوار است، کارناپ مدل های زیادی از هستی شناسی را ارئه داده است و بعضی از آنها در جهت برخی نگرش ها بهتر هستند اما همه آنها بر اساس مفهوم آنتی رئالیسم بوده است
  Ontological anti-realism is often traced to Carnap (1950), who held that there are many different ontological frameworksholding that different sorts of entities exist, and that while some frameworks may be more useful than others for some purposes, there is no fact of the matter as to which framework is correct ... Ontological Anti-Realism - Professor David Chalmers
دانشگاه پنسیلوانیا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.116.4896&rep=rep1&type=pdf

آیا نظریه های علمی لزوما واقعیت دارند؟ یا صرفا چارچوبی برای توضیح مشاهدات ما هستند؟ مقاله ی زیر در نقد رئالیسم علمی ( واقع گرایی علمی) و دفاع از آنتی رئالیسم علمی ( ابزار انگاری علمی)
The  Illusion of Scientific Realism: An Argument for Scientific Soft Antirealism
دانشگاه byui
https://www.byui.edu/Documents/societies/philosophical/Elenchus/Elenchus%20Vol1Issue1%20Peter%20Carmack%20%207.14.pdf

آیا در علم چیزی اثبات میشود؟ آیا اثبات گرایی در علم جایی دارد؟
تصورات غلط درباره علم از دانشگاه برتر جهان دانشگاه برکلی...تصور غلط شماره 1 : علم مجموعه ای از حقایق است ، تصور غلط شماره 3: دانشمندان فقط از یک روش واحد علمی پیروی میکنند ، تصور غلط شماره 11: علم، ایده ها را اثبات میکند!!، تصور غلط شماره 13: یک فرضیه میتواند به یک قانون تبدیل شود!!
Science is a collection of facts ... There is a single Scientific Method that all scientists follow ... Science proves ideas ... If evidence supports a hypothesis, it is upgraded to a theory. If the theory then garners even more support, it may be upgraded to a law
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/teaching/misconceptions.php
دانشی که توسط علم فراهم شده است همیشه به روی سوالات جدید و تجدید نظر باز است. هیچ نظریه علمی یک بار برای همیشه اثبات نشده است، چرا؟ چون ساینس همیشه بدنبال شواهد جدید است و ممکن است مشکلات نظریه های پذیرفته شده فعلی را آشکار کنند. ایده کاملا  پذیرفته شده امروزی میتواند با نور مدارک فردا  اصلاح شود و یا حتی باطل شود.
The knowledge that is built by science is always open to question and revision. No scientific idea is ever once-and-for-all "proved." Why not? Well, science is constantly seeking new evidence, which could reveal problems with our current understandings. Ideas that we fully accept today may be rejected or modified in light of new evidence discovered tomorrow.
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/whatisscience_04
ساینس چیزی را اثبات نمیکند!! فقط یک توضیح در مورد جهان است
Although science does not provide proofs, it does provide explanations
سایت دانشگاهی
http://humanorigins.si.edu/about/broader-social-impacts-committee/science-religion-evolution-and-creationism-primer
مفهوم اثبات هیچ جایگاهی در علم ندارد، بسیاری از افراد که بطور فعالانه تلاش علمی ندارند ، علم را  به  شکل ساختار یافته درک نمیکنند( و به اشتباه میگونید علم بدنیال اثبات است) . بنابراین دانشمندان هیچوقت نمیتوانند چیزی را اثبات کنند!!
However, the concept of proof has no place in science. Many people who do not actively practice science do not understand that science is structured so that scientists can never prove anything.
دانشگاه نبراسکا
http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml
ساینس یک پروسه منطقی و اثبات پذیر در مورد جهان نیست
science does not produce logically indisputable proofs about the natural world
دانشگاه کلرادو
sciencepolicy.colorado.edu/publications/special/oreskes_science_and_public_policy.pdf
بجز در ریاضیات در بخش های دیگر ، علم نمیتواند هیچ چیزی را اثبات کند. نتایج ممکن است که از ایده با ایده ای دیگر حمایت کنند، آنها ممکن است به جهت خاصی اشاره کنند. آنها ممکن است به نفع یک فرضیه و یا فرضیه دیگر باشند ; اما هیچکدوم از آنها را اثبات نمیکند
Outside of mathematics, science doesn’t prove anything. Results may support one idea or another; they can point in certain directions; they may favor one hypothesis or another. But they don’t prove.
دانشگاه براندیس
https://blogs.brandeis.edu/sciencewhys/2017/03/18/zero-percent-proof
وقتی نظریات قدیمی نتوانند مشاهدات جدید را توضیح دهند ، جای خود به نظریات جدید میدهند اما این بدان معنی نیست که نظریات قدیمی غلط هستند یا اینکه حقیقت ندارند، تنها چیزی که میشه گفت این است که نظریات قدیمی یک سری محدودیت دارند که باعث میشود نتوانند همه چیز را توضیح دهند
When an old theory cannot explain new observations it will be (eventually) replaced by a new theory. This does not mean that the old ones are wrong or untrue, it only means that the old theory had a limited applicability and could not explain all current data
نظریات علمی درجات مختلفی از قابلیت اطمینان را دارند و یک نفر میتواند در رنج مختلفی از  اطمینان به آنها توجه کند اما هیچ کدام از آنها به درجه اطمینان و یقین نمیرسند
Scientific theories have various degrees of reliability and one can think of them as being on a scale of certainty.but none of them ever actually reach it.
دانشگاه ریورساید کالیفرنیا
http://physics.ucr.edu/~wudka/Physics7/Notes_www/node8.html

علم نمیتواند تمام حقیقت را توصیف کند!! به نقل از برنده جایزه تمپلتون
Science Cannot Fully Describe Reality, Says Templeton Prize Winner
http://www.sciencemag.org/news/2009/03/science-cannot-fully-describe-reality-says-templeton-prize-winner
شاید حواس ما، ما را فریب داده باشد!! شاید وجود واقعی و عینی نباشد!! شاید واقعیت ، واقعی نباشد
Perhaps our human senses are deceiving us — maybe existence is an illusion, and reality isn't real.
لایو ساینس
http://www.livescience.com/38234-is-reality-real-or-not.html

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 14:19