آیا جهان ازلی است؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

با روی کار آمدن نظریه بیگ بنگ، بیخدایان ضربه سختی را از علم دریافت کردند زیرا معتقدند بودن گه جهان، ازلی و بدون شروع است اما نظریه بیگ بنگ به نقطه شروع جهان اشاره میکند. متاسفانه آتئیست ها باز هم به فرضیه سازی برای جهان ازلی دست زده اند که در این پست نشان خواهیم داد این ادعاها اعتباری ندارد.....
  آیا جهان ازلی است
از آنجایی که حوادث قبل از بیگ بنگ هیچ نتایج قابل مشاهده ای ندارند ممکن است که از نظریه منشا جهان خارج شوند و بگویندکه زمان با بیگ بنگ آغاز شده است. رویدادهای قبل از بیگ بنگ به شکل علمی قابل تعریف نیستند و هیچ راهی برای اندازه گیری آنها وجود ندارد
Since events before the Big Bang have no observational consequences, one may as well cut them out of the theory, and say that time began at the Big Bang. Events before the Big Bang, are simply not defined, because there's no way one could measure what happened at them.
جهان برای همیشه نبوده است بلکه حدود ۱۵ میلیارد سال پیش آغاز شده است
that the universe has not existed forever, but that it had a beginning, about 15 billion years ago
سایت هاوکینگ
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html
هیچ راهی برای دریافت اطلاعات از جهان گذشته وجود ندارد، حتی اگر جهان ما به یک بیگ کرانچ منجر شود، که به نظر می رسد بعید است با آنچه که در حال حاضر می دانیم، هر گونه اطلاعات در این جهان نابود می شود و هیچ اطلاعاتی به جهان بعدی منتقل نمی شود. بنابراین، تا آنجا که می توانیم بدانیم، جهان با یک انفجار بزرگ یا انبساط سریع از یک حالت متراکم حدود 13.7 میلیارد سال پیش آغاز شده است.
 there is no way for information from any past universe to get to us. Also, if our universe were to collapse into a big crunch, which seems pretty unlikely with what we know presently, any information in this universe would be destroyed, and no information would be transmitted into the next universe.So, as far as anything we can know, the universe started with a big bang (or rapid expansion from a very hot dense state) about 13.7 billion years ago.
دانشگاه ایالتی یوتا
http://teacherlink.ed.usu.edu/tlnasa/reference/imaginedvd/files/imagine/docs/ask_astro/answers/031001a.html
بیگ بنگ شبیه شبیه دیگر انفجارها نبوده است. بیگ بنگ انفجار خود فضا بوده است نه انفجاری در فضا!!  با توجه به مدل استاندار، فضا و زمان قبل از بیگ بنگ وجود نداشتند. حتی مفهوم قبل بیگ نیز بی معنی است. بنابراین انفجار بیگ بنگ بسیار از متفاوت از هر انفجاری است که ما درک کرده ایم.
 The Big Bang was not an explosion like that at all.  It was an explosion of space, not an explosion in space.  According to the standard models there was no space and time before the Big Bang.  There was not even a "before" to speak of.  So, the Big Bang was very different from any explosion we are accustom
دانشگاه کالیفرنیا
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/GR/centre.html

با وجود اینکه اخترشناسان میدانند که چند ثانیه بعد از بیگ بنگ چه اتفاقاتی افتاده است اما هنوز هیچکسی نمیداند که در زمان بیگ بنگ یا قبل از آن چه رخ داده است!! چه قدرتی باعث وقوع بیگ بنگ شده است؟ همه چیز جهان از کجا آمده است؟ جهان قبل از بیگ بنگ چگونه بوده است ؟
Although astronomers understand what the universe was like just a few seconds after the Big Bang, no one yet knows what happened at the instant of the Big Bang - or what came before. What powered the Big Bang? Where did all the stuff in the universe come from in the first place? What was the universe like just before the Big Bang?
نظریه ریسمان ها بر مبنای ایده های جدیدی است که هنوز آزمایش نشده است
String theory is based on new ideas that have not yet been tested
دانشگاه هاروارد
https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/bb_whatpowered.htm
فضا و زمان هر دو در بیگ بنگ اغاز شده است و بنابراین هیچ چیزی قبل از آن وجود نداشته است
space and time both started at the Big Bang and therefore there was nothing before it.
ما میتوانیم با استفاده از دین یا متافیزیک در مورد قبل بیگ بنگ حدس هایی بزنیم، اما نمیتوانیم از فرضیات علمی برای قبل از بیگ بنگ استفاده کنیم، زیرا فهم فیزیکی ما قبل از بیگ بنگ از بین میرود
We can speculate in meta-physics or in religion about what was before the Big Bang, but again, we cannot use science to tell anything about it as physics as we understand it breaks down at that point.
دانشگاه کرونل
http://curious.astro.cornell.edu/101-the-universe/cosmology-and-the-big-bang/general-questions/585-what-was-there-before-the-big-bang-and-what-is-there-outside-of-our-universe-beginner
خود زمان در بیگ بنگ خلق شده است و قبل از آن هیچ چیزی وجود نداشت. نه مکانی و نه زمانی اما در بیگ بنگ لحظه تولد جهان شروع شد
time, itself, was created in the Big Bang, there would have been "nothing" before it.   No space. No time.  The birth moment started the clock.
دانشگاه مین
https://usm.maine.edu/planet/if-universe-started-big-bang-how-far-are-we-center-and-what-happened-it

قاعدتا بیگ بنگ باید از چیزی  شروع شده باشد ، اما با توجه به نظرات دانشمندان همه چیز از جمله انرژی و زمان و غیره در بیگ بنگ بوجود آمدند!! در این صورت چگونه بیگ بنگ رخ داده است؟ ( عامل بیگ بنگ چه بوده؟)
The big bang must have begun from something right?? According to scientists everything,time energy etc came into existance from the big bang...But why did the big bang occur any way???
این سوال یکی از مهمترین سوالات کیهان شناسی است. پاسخ این سوال این است که ما نمیدانیم چرا بیگ رخ داده و یا انرژی آن از کجا حاصل شده است!! اما بسیاری از شواهد تجربی نشان میدهد که این اتفاق در 13.7 میلیارد سال پیش رخ داده است
This question is one of the most important ones in cosmology.  The short answer is that we simply don't know why it came about or where did all that energy come from.  Many pieces of astronomical evidence point to such a happening taking place 13.7 Billion years ago.
لینک دانشگاه ایلینوی
https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=12694
جهان با یک انفجار  بزرگ شروع شد یا به وسیله یک نیروی بزرگ یا شاید هر دو شایدم هیچکدوم.اما به هر حال آغازی داشته است. خب چگونه مطمئن شوم؟دو استدلال بسیار محکم وجود دارد که تردید کمی را در مورد آغاز جهان باقی میگذارد...در ادامه به بیان قانون دوم ترمودینامیک و انبساط کیهانی برای نشان دادن اغازمندی جهان میکند .... در آن لحظه خلقت فضا زمان نیز آغاز شد که شامل ابعاد فضایی و زمانی بود که به نظر میرسد زمان نیر در این موقع شروع به آغازیدن کرده است
the Universe began with a bang or was summoned into existence by some great force, or perhaps both or neither. But it did have a beginning. How can I be so certain? Well, there are two very convincing arguments that leave little doubt that universe  must have had a beginning .....  At that moment of creation the spacetime continuum began, consisting of the spatial dimensions and a temporal dimension. So it would seem that time also had a beginning.
دانشگاه برکلی
http://cse.ssl.berkeley.edu/bmendez/html/time.html
در اولین لحظات پس از انفجار بزرگ، جهان بسیار گرم و متراکم بود، همانطور که جهان سرد شد، شرایط ایجاد بلاک های ماده مهیا شد- یعنی کوارک ها و الکترون هایی که همه ما از آن ساخته شده ایم.
In the first moments after the Big Bang, the universe was extremely hot and dense. As the universe cooled, conditions became just right to give rise to the building blocks of matter – the quarks and electrons of which we are all made
سایت آزمایشگاه بزرگ سرن
https://home.cern/about/physics/early-universe

حتی الکترون ها و پوزیترون ها ( واحد بنیادین ماده) در بیگ بنگ و از نور خلق شدند
Electrons and positrons created from light
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/bbcloc.html
طرح آغاز جهان نیز خود آغازی داشته است. ( جهان ازلی نیست)
In the Beginning Was the Beginning
من واقعا نمیوانم ادعا کنم که ابتدای جهان را درک می کنم. ما تصویری از جهان داریم که فکر میکنیم دستاوردی برای ماست، از آنجا که اگر شما در مورد آن فکر می کنید می گویید: خب، قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد؟ قبل از تورم چه اتفاقی افتاد؟ به نظر می رسد که می توانید این سوالات را تا بینهایت ادامه دهید و پاسخ غیرممکن است.
I cannot really claim that I understand the beginning of the universe. We have a picture which kind of makes sense, which I think is an achievement. Because, if you think about it, you say, “OK, what happened before the Big Bang, before inflation?” It seems you can keep asking these questions and the answer is impossible.
اما خلقت کوانتومی از هیچ میتواند از این سوالات جلوگیری کند. اینها فقط یه سری کلمه نیستند بلکه یک مدل ریاضی خوب هستند. هر چند که  توصیف جهانی از هیچ از نظر قوانین فیزیکی با سوالاتی روبه رو است. این باعث میشود که کنجکاو شوید که این قوانین کجا هستند؟ اگر قوانین خلقت جهان از هیچ را توصیف کنند این بدین معنی است که آنها قبل از جهان وجود داشته اند. این سوالی است که هیچ کسی هیچ ایده ای راجع به آن ندارد، براستی قوانین فیزیک از کجا آمده اند و چرا به این شکل خاص هستند؟ پس همچنان بسیاری از رمز و رازها در کار ما فیزیکدانان وجود دارد
But this quantum creation from “nothing” seems to avoid these questions. It has a nice mathematical description, not just words. There’s an interesting thing, though; the description of the creation of the universe from nothing is given in terms of the laws of physics. That makes you wonder, where are these laws? If the laws describe the creation of the universe, that suggests they existed prior to the universe. The question that nobody has any idea how to address is where these laws come from and why these laws in particular? So there are a lot of mysteries to keep us working.
دانشگاه تافتس
http://now.tufts.edu/articles/beginning-was-beginning

همانطور که دیدیم بالاترین دانشگاه های جهان صحبت از خلق شدن زمان در بیگ بنگ میکنند و بنابراین جهان ازلی را یک شبه علم میدانند که فقط مورد علاقه آتئیست ها است

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 22 تير 1396 ساعت: 14:10
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها